Copyright © 2017
STOP Contaminacio BCN

Passeig de Gràcia 120 3º 1ª
Barcelona 08008

AVISOS LEGALS

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS ABANS D’UTILITZAR EL LLOC.

STOP Contaminació BCN proporciona el material d’aquest lloc web (el «lloc») com un servei per als ciutadans i únicament pot utilitzar-se amb fins informatius. És possible descarregar còpies individuals subjectes a les disposicions que figuren a continuació. En descarregar qualsevol material d’aquest lloc, es compromet a acceptar aquestes condicions. En cas de no acceptar-les, no utilitzi el lloc ni descarregui material del mateix.

LLICÈNCIA PER A UNA ÚNICA CÒPIA:

El material d’aquest lloc està protegit per drets de propietat intel·lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat del mateix infringirà les lleis de drets d’autor, marques comercials o de qualsevol altre tipus. Únicament pot descarregar una còpia de la informació o el programari ( «material») dels llocs de STOP Contaminació BCN en un únic ordinador per al seu ús personal, intern i sense fins comercials, llevat que STOP Contaminació BCN li hagi atorgat per escrit una llicència específica o així es derivi dels termes de la llicència que acompanya o es subministra amb materials concrets. Es tracta d’una llicència i no d’una transferència de títol, pel que queda subjecta a les següents limitacions: no pot (a) modificar el material ni utilitzar-lo amb fins comercials, com tampoc utilitzar-lo per la seva presentació, utilització, venda i lloguer públics ; (B) descompilar, realitzar operacions de tècnica retroactiva ni desacoblar material de programari, tret que així ho permeti la llei aplicable i en les condicions que aquesta estableixi; (C) eliminar del material drets de propietat intel·lectual o altres marques de propietat exclusiva; (D) transferir el material a altres persones.

Es compromet així mateix a impedir la realització de còpies no autoritzades del material.

PROPIETAT DEL MATERIAL:

Els materials estan protegits per drets de propietat intel·lectual, lleis internacionals i tractats. No podran en cap cas ser objecte de còpia, reproducció, modificació, publicació, descàrrega, enviament, transmissió ni distribució sense el consentiment previ per escrit de STOP Contaminació BCN. Llevat que de la present es derivi expressament el contrari, STOP Contaminació BCN no atorga cap dret explícit ni implícit en virtut de patents, drets de propietat intel·lectual, marques o secrets comercials alguns. STOP Contaminació BCN podrà atorgar-altres drets per escrit o inclosos en els materials.

EXPIRACIÓ DE LA LLICÈNCIA:

STOP Contaminació BCN podrà en qualsevol moment rescindir la present llicència en cas d’incompliment dels termes del contracte. Un cop rescindida, haurà immediatament destruir el material.

RENÚNCIA:

El material es subministrarà «tal qual» sense cap tipus de garantia, expressa o implícita, incloses les relatives a la comercialització, compliment de les lleis de propietat intel·lectual o adaptació a fins concrets. en cap cas, ni STOP Contaminació BCN ni els seus col·laboradors, seran responsables pels danys derivats de l’ús o impossibilitat d’usar el material (inclosos, sense limitació, els derivats del lucre cessant, interrupció de l’activitat o pèrdua d’informació), encara si se’ls ha notificat aquesta possibilitat, pel fet que algunes jurisdiccions prohibeixen l’exclusió o limitació de la responsabilitat per danys derivats o incidentals, pot ser que l’anterior limitació no li sigui d’aplicació. STOP Contaminació BCN i els seus proveïdors tampoc garanteixen que la informació, el text, els gràfics, els enllaços o altres elements continguts en el material siguin exactes o complets. STOP Contaminació BCN podrà realitzar canvis en el material o els productes aquí descrits en qualsevol moment sense previ avís. STOP Contaminació BCN no es compromet a actualitzar el material.

ENVIAMENTS DELS USUARIS:

Qualsevol material, informació o comunicació que transmeti o enviï a aquest lloc no es considerarà confidencial ni exclusiva («comunicació»). STOP Contaminació BCN no tindrà cap tipus d’obligació respecte a la comunicació. Tant STOP Contaminació BCN com les persones que aquesta designi podran copiar, revelar, distribuir, afegir i utilitzar la comunicació i totes les dades, imatges, sons, textos i altres elements inclosos per a qualsevol fi, comercial o no. No podrà enviar ni transmetre al lloc ni des del mateix cap material il·legal, comminatori, difamatori, obscè, pornogràfic o similar que infringeixi la llei.

ÀREES DE CONVERSA PER A USUARIS:

STOP Contaminació BCN podrà, encara que no està obligada a això, supervisar i revisar qualsevol àrea del lloc a què els usuaris transmetin o enviïn comunicacions o es comuniquin exclusivament entre si, inclosos, entre d’altres, àrees per conversa, taulers d’anuncis o altres fòrums d’usuari, així com el contingut d’aquestes comunicacions. No obstant això, STOP Contaminació BCN no es responsabilitzarà del contingut de les mateixes, es derivi o no de les lleis de propietat intel·lectual, difamació, privacitat, obscenitat o similars.

ENLLAÇOS AMB ALTRES MATERIALS:

Els llocs que inclouen enllaços no estan sotmesos al control de STOP Contaminació BCN, per la qual cosa aquesta no es responsabilitzarà del contingut de llocs vinculats ni d’enllaços inclosos en un lloc. STOP Contaminació BCN es reserva el dret de posar fi a qualsevol enllaç o programa d’enllaços en qualsevol moment. STOP Contaminació BCN no registra les companyies ni productes amb què enllaça i es reserva el dret d’anotar-se com a tals en les seves pàgines web. Si decideix accedir a qualsevol dels llocs d’altres companyies vinculats amb aquest, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat.

LLEIS APLICABLES:

STOP Contaminació BCN supervisa aquest lloc des de les seves oficines a Espanya. STOP Contaminació BCN no garanteix que els materials del lloc es puguin utilitzar o estiguin disponibles en altres llocs; queda prohibit l’accés als mateixos des de territoris en què el seu contingut es consideri il·legal. Les persones que accedeixin al lloc des d’altres llocs ho faran a iniciativa pròpia i han de complir les lleis locals vigents. Queda prohibida la utilització i exportació del material si no es compleixen les lleis i normatives espanyoles sobre exportació.

INFORMACIÓ GENERAL:

STOP Contaminació BCN podrà revisar i actualitzar en qualsevol moment les presents condicions. És aconsellable visitar la pàgina amb certa freqüència per revisar els termes, ja que aquests són vinculants. Algunes disposicions de les presents condicions poden anar acompanyades de condicions o avisos legals designats expressament en pàgines concretes d’aquest lloc.