Totes les persones que vivim o treballem a Barcelona, respirem continuament un aire que s’allunya molt del que respiraven els nostres avantpassats. A dia d’avui, l’aire que respirem està ple d’agents contaminants i el nostre cos no està adaptat per a fer-los front, per tant, impacten de manera molt negativa sobre la nostra salut.

La contaminació atmosfèrica provoca al voltant de 7 millons de morts anuals al món, de les quals més de 1.500 es produeixen només a la ciutat de Barcelona. Els mitjans de transport i les fàbriques es troben entre els principals causants, així com també la crema de boscos, l’ús dels aerosols i les radiacions. Aquestes fonts d’emisió lliberen gasos i substàncies nocives com l’ozò troposfèric (O3), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM), entre d’altres. I com afecten a la nostra salut? Doncs poden fer-ho tant a nivell físic com psíquic en major o menor grau en funció del contaminant i poden produir el següent:

  • Malalties respiratòries
  • Malalties cardiovasculars
  • Malalties neurològiques, ictus
  • Danys en l’aparell reproductor
  • Danys en el sistema nerviós
  • Fatiga, mal de cap
  • Ansietat, irritabilitat
  • Irritació d’ulls i mucoses
  • Càncer (sobretot de l’aparell respiratori)
  • Problemes de concentració i memòria

Les persones més vulnerables a patir aquests problemes són sobretot aquelles persones que estan malaltes, els nens i la gent gran.

Perfils de contaminació per NO2

El NO2 segueix un perfil de contaminació horària molt relacionat amb l’entrada i sortida de vehicles de la ciutat, amb màxims entre les 8:00 i les 10:00h i de 20:00 a 22:00h, tal i com es mostra a la figura. Atès la relació directa d’aquest contaminant amb les emissions de trànsit urbà, els nivells a les estacions de trànsit són més elevats a les estacions de trànsit de l’Eixample i Gràcia-Sant Gervasi.

*Perfil horari de NO2 (mitjana horària en µg/m3) durant el 2017 en les estacions de trànsit.

*Mortalitat atribuïda a superar els nivells anuals recomanats de PM2.5 a la ciutat de Barcelona (2010-2017). Mortalitat total (excloent causes externes) en majors de 30 anys, atribuïbles a la superació de 10 µg/m3 de PM2.5 en la mitjana anual. Mitjana anual de PM2.5  a les estacions de fons de la ciutat.

*Mortalitat atribuïble a superar els nivells anuals recomanats de NO2 a la ciutat de Barcelona (2010-2017). Mortalitat total (excloent causes externes) en majors de 30 anys, atribuïbles a la superació de 20 µg/m3 de NO2 en la mitjana anual. Mitjana anual de NO2 a les estacions de fons.